niedziela, 2 sierpnia 2015

Siedem przypadków

Sattaṭṭhānasuttaṃ (SN 22.57) - Sutta o siedmiu przypadkach

Sāvatthinidānaṃ. "Sattaṭṭhānakusalo, bhikkhave, bhikkhu tividhūpaparikkhī imasmiṃ dhammavinaye kevalī vusitavā uttamapurisoti vuccati. Kathañca, bhikkhave, bhikkhu sattaṭṭhānakusalo hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhu rūpaṃ pajānāti, rūpasamudayaṃ pajānāti, rūpanirodhaṃ pajānāti, rūpanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ pajānāti, rūpassa assādaṃ pajānāti, rūpassa ādīnavaṃ pajānāti, rūpassa nissaraṇaṃ pajānāti, vedanaṃ pajānāti … saññaṃ … saṅkhāre … viññāṇaṃ pajānāti, viññāṇasamudayaṃ pajānāti, viññāṇanirodhaṃ pajānāti, viññāṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ pajānāti, viññāṇassa assādaṃ pajānāti, viññāṇassa ādīnavaṃ pajānāti, viññāṇassa nissaraṇaṃ pajānāti.

W Savatthi. "W siedmiu przypadkach uzdolnionego, mnisi, mnicha 'potrójnym badaczem w tej Dhammie i Dyscyplinie, najwyższą osobą, która osiągnęła doskonałość' nazywa się. Jak zatem, mnisi, mnich jest uzdolniony w siedmiu przypadkach? W tym świecie, mnisi, mnich formę (widzianą) rozpoznaje, początek formy (widzianej) rozpoznaje, zniszczenie formy (widzianej) rozpoznaje, ścieżkę prowadzącą do zniszczenia formy (widzianej) rozpoznaje, radość formy (widzianej) rozpoznaje, niebezpieczeństwo formy (widzianej) rozpoznaje, rezygnację z formy (widzianej) rozpoznaje, uczucie rozpoznaje ... postrzeżenie ... kammiczne formacje ... świadomość rozpoznaje, początek świadomości rozpoznaje, zniszczenie świadomości rozpoznaje, ścieżkę prowadzącą do zniszczenia świadomości rozpoznaje, radość świadomości rozpoznaje, niebezpieczeństwo świadomości rozpoznaje, rezygnację z świadomości rozpoznaje.

Katamañca, bhikkhave, rūpaṃ? Cattāro ca mahābhūtā, catunnañca mahābhūtānaṃ upādāya rūpaṃ. Idaṃ vuccati, bhikkhave, rūpaṃ. Āhārasamudayā rūpasamudayo, āhāranirodhā rūpanirodho. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo rūpanirodhagāminī paṭipadā, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi …pe… sammāsamādhi.

Czym jest zatem, mnisi, forma (widziana)? Cztery są wielkie elementy materii pierwotnej, od czterech wielkich elementów materii pierwotnej pochodzi forma (widziana). O tym mówi się, mnisi, forma (widziana). Z początkiem pożywienia* jest początek formy (widzianej), ze zniszczeniem pożywienia jest zniszczenie formy (widzianej). To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia formy (widzianej), jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Yaṃ rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ – ayaṃ rūpassa assādo. Yaṃ rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ – ayaṃ rūpassa ādīnavo. Yo rūpasmiṃ chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ – idaṃ rūpassa nissaraṇaṃ.

To, co za przyczyną formy (widzianej) rodzi się, szczęście i zadowolenie - to jest radość formy (widzianej). To, co w formie (widzianej) jest nietrwałe, cierpienie i przedmiot zmian - to jest niebezpieczeństwo formy(widzianej). To, co w formie (widzianej) jest zniszczeniem pragnienia,  porzuceniem pragnienia, to jest rezygnacja z formy (widzianej).
 
Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ rūpaṃ abhiññāya, evaṃ rūpasamudayaṃ abhiññāya, evaṃ rūpanirodhaṃ abhiññāya, evaṃ rūpanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ abhiññāya, evaṃ rūpassa assādaṃ abhiññāya, evaṃ rūpassa ādīnavaṃ abhiññāya, evaṃ rūpassa nissaraṇaṃ abhiññāya rūpassa nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipannā, te suppaṭipannā. Ye suppaṭipannā, te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
 
Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak formę (widzianą) poznawszy, tak początek formy (widzianej) poznawszy, tak zniszczenie formy (widzianej) poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia formy (widzianej) poznawszy, tak radość formy (widzianej) poznawszy, tak niebezpieczeństwo formy (widzianej) poznawszy, tak rezygnację z formy (widzianej) poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do formy (widzianej), obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.

Ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ rūpaṃ abhiññāya, evaṃ rūpasamudayaṃ abhiññāya, evaṃ rūpanirodhaṃ abhiññāya, evaṃ rūpanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ abhiññāya, evaṃ rūpassa assādaṃ abhiññāya, evaṃ rūpassa ādīnavaṃ abhiññāya, evaṃ rūpassa nissaraṇaṃ abhiññāya rūpassa nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimuttā, te suvimuttā. Ye suvimuttā, te kevalino. Ye kevalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.

Naprawdę zatem mnisi, jacyś asceci albo bramini tak formę (widzianą) poznawszy, tak początek formy (widzianej) poznawszy, tak zniszczenie formy (widzianej) poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia formy (widzianej) poznawszy, tak radość formy (widzianej) poznawszy, tak niebezpieczeństwo formy (widzianej) poznawszy, tak rezygnację z formy (widzianej) poznawszy, przez niechęć do formy (widzianej), obojętność, zaprzestanie, brak chwytania wyzwoleni, są tymi, którzy są dobrze wyzwoleni. Ci, którzy są dobrze wyzwoleni, są w pełni zrealizowani. Ci, którzy są w pełni zrealizowani - nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.
 
Katamā ca, bhikkhave, vedanā? Chayime, bhikkhave, vedanākāyā – cakkhusamphassajā vedanā …pe… manosamphassajā vedanā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, vedanā. Phassasamudayā vedanāsamudayo, phassanirodhā vedanānirodho. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo vedanānirodhagāminī paṭipadā, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi …pe… sammāsamādhi.

Czym jest zatem, mnisi, uczucie?  Sześć jest tych, mnisi, rodzajów uczuć - uczucie powstałe z kontaktu wzrokowego ...etc... uczucie powstałe z kontaktu umysłowego. O tym mówi się, mnisi, uczucie. Z początkiem kontaktu jest początek uczucia, ze zniszczeniem kontaktu jest zniszczenie uczucia. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia uczucia, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Yaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ – ayaṃ vedanāya assādo. Yā vedanā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā – ayaṃ vedanāya ādīnavo. Yo vedanāya chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ – idaṃ vedanāya nissaraṇaṃ.

To, co za przyczyną uczucia rodzi się, szczęście i zadowolenie - to jest radość uczucia. To, co w uczuciu jest nietrwałe, cierpienie i przedmiot zmian - to jest niebezpieczeństwo uczucia. To, co w uczuciu jest zniszczeniem pragnienia,  porzuceniem pragnienia, to jest rezygnacja z uczucia.
 
Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ abhiññāya, evaṃ vedanāsamudayaṃ abhiññāya, evaṃ vedanānirodhaṃ abhiññāya, evaṃ vedanānirodhagāminiṃ paṭipadaṃ abhiññāya, evaṃ vedanāya assādaṃ abhiññāya, evaṃ vedanāya ādīnavaṃ abhiññāya, evaṃ vedanāya nissaraṇaṃ abhiññāya vedanāya nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipannā, te suppaṭipannā. Ye suppaṭipannā, te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
Ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ abhiññāya …pe… vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.

Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak uczucie poznawszy, tak początek uczucia poznawszy, tak zniszczenie uczucia poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia uczucia poznawszy, tak radość uczucia poznawszy, tak niebezpieczeństwo uczucia poznawszy, tak rezygnację z uczucia poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do uczucia, obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.
Naprawdę zatem mnisi, jacyś asceci albo bramini tak uczucie poznawszy ...etc... nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.

Katamā ca, bhikkhave, saññā? Chayime, bhikkhave, saññākāyā – rūpasaññā, saddasaññā, gandhasaññā, rasasaññā, phoṭṭhabbasaññā, dhammasaññā. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, saññā. Phassasamudayā saññāsamudayo, phassanirodhā saññānirodho. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saññānirodhagāminī paṭipadā, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi …pe… sammāsamādhi …pe… vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.

Czym jest zatem, mnisi, postrzeżenie? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów postrzeżeń - postrzeżenie form (widzianych), postrzeżenie dźwięków, postrzeżenie zapachów, postrzeżenie smaków, postrzeżenie przedmiotów dotyku, postrzeżenie dhamm. O tym mówi się, mnisi, postrzeżenie. Z początkiem kontaktu jest początek postrzeżenia, ze zniszczeniem kontaktu jest zniszczenie postrzeżenia. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia postrzeżenia, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne ...etc... nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.

Katame ca, bhikkhave, saṅkhārā? Chayime, bhikkhave, cetanākāyā – rūpasañcetanā, saddasañcetanā, gandhasañcetanā, rasasañcetanā, phoṭṭhabbasañcetanā, dhammasañcetanā. Ime vuccanti bhikkhave, saṅkhārā. Phassasamudayā saṅkhārasamudayo, phassanirodhā saṅkhāranirodho. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhāranirodhagāminī paṭipadā, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi …pe… sammāsamādhi.

Czym są zatem, mnisi, kammiczne formacje? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów intencji - intencja względem form (widzianych), intencja względem dźwięków, intencja względem zapachów, intencja względem smaków, intencja względem przedmiotów dotyku, intencja względem dhamm. O tym mówi się, mnisi, kammiczne formacje. Z początkiem kontaktu jest początek kammicznych formacji, ze zniszczeniem kontaktu jest zniszczenie kammicznych formacji. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia kammicznych formacji, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.

Yaṃ saṅkhāre paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ – ayaṃ saṅkhārānaṃ assādo. Ye saṅkhārā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā – ayaṃ saṅkhārānaṃ ādīnavo. Yo saṅkhāresu chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ – idaṃ saṅkhārānaṃ nissaraṇaṃ.
Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ saṅkhāre abhiññāya, evaṃ saṅkhārasamudayaṃ abhiññāya, evaṃ saṅkhāranirodhaṃ abhiññāya, evaṃ saṅkhāranirodhagāminiṃ paṭipadaṃ abhiññāya …pe… saṅkhārānaṃ nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipannā, te suppaṭipannā. Ye suppaṭipannā, te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti …pe… vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.

To, co za przyczyną kammicznych formacji rodzi się, szczęście i zadowolenie - to jest radość kammicznych formacji. To, co w kammicznych formacjach jest nietrwałe, cierpienie i przedmiot zmian - to jest niebezpieczeństwo kammicznych formacji. To, co w kammicznych formacjach jest zniszczeniem pragnienia,  porzuceniem pragnienia, to jest rezygnacja z kammicznych formacji.
Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak kammiczne formacje poznawszy, tak początek kammicznych formacji poznawszy, tak zniszczenie kammicznych formacji poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia kammicznych formacji poznawszy ...etc... weszli na ścieżkę niechęci do kammicznych formacji, obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się ...etc... nie ma cyklu narodzin dla ich opisania.
 
Katamañca, bhikkhave, viññāṇaṃ? Chayime, bhikkhave, viññāṇakāyā – cakkhuviññāṇaṃ, sotaviññāṇaṃ, ghānaviññāṇaṃ, jivhāviññāṇaṃ, kāyaviññāṇaṃ, manoviññāṇaṃ. Idaṃ vuccati, bhikkhave, viññāṇaṃ. Nāmarūpasamudayā viññāṇasamudayo, nāmarūpanirodhā viññāṇanirodho. Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo viññāṇanirodhagāminī paṭipadā, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi …pe… sammāsamādhi.

Czym jest zatem, mnisi, świadomość? Sześć jest tych, mnisi, rodzajów świadomości - świadomość oka, świadomość ucha, świadomość nosa, świadomość języka, świadomość ciała, świadomość umysłu. O tym mówi się, mnisi, świadomość. Z początkiem nazwy i formy jest początek świadomości, ze zniszczeniem nazwy i formy jest zniszczenie świadomości. To jest właśnie szlachetna ośmioczęściowa ścieżka prowadząca do zniszczenia świadomości, jak następuje - słuszny pogląd ...etc... słuszne skupienie medytacyjne.
   
Yaṃ viññāṇaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ – ayaṃ viññāṇassa assādo. Yaṃ viññāṇaṃ aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ – ayaṃ viññāṇassa ādīnavo. Yo viññāṇasmiṃ chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ – idaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ.

To, co za przyczyną świadomości rodzi się, szczęście i zadowolenie - to jest radość świadomości. To, co w świadomości jest nietrwałe, cierpienie i przedmiot zmian - to jest niebezpieczeństwo świadomości. To, co w świadomości jest zniszczeniem pragnienia,  porzuceniem pragnienia - to jest rezygnacja z świadomości.
  
Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ viññāṇaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇasamudayaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇanirodhaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇassa assādaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇassa ādīnavaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ abhiññāya viññāṇassa nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipannā, te suppaṭipannā. Ye suppaṭipannā, te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.

Naprawdę mnisi, jacyś asceci albo bramini tak świadomość poznawszy, tak początek świadomości poznawszy, tak zniszczenie świadomości poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia świadomości poznawszy, tak radość świadomości poznawszy, tak niebezpieczeństwo świadomości poznawszy, tak rezygnację ze świadomości poznawszy, weszli na ścieżkę niechęci do świadomości, obojętności, zaprzestania, są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, którzy weszli na słuszną ścieżkę, w tej Dhammie i Dyscyplinie umacniają się.
 
Ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ viññāṇaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇasamudayaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇanirodhaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇanirodhagāminiṃ paṭipadaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇassa assādaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇassa ādīnavaṃ abhiññāya, evaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ abhiññāya viññāṇassa nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimuttā, te suvimuttā. Ye suvimuttā, te kevalino. Ye kevalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu sattaṭṭhānakusalo hoti.

Naprawdę zatem, mnisi, jacyś asceci albo bramini tak świadomość poznawszy, tak początek świadomości poznawszy, tak zniszczenie świadomości poznawszy, tak ścieżkę prowadzącą do zniszczenia świadomości poznawszy, tak radość świadomości poznawszy, tak niebezpieczeństwo świadomości poznawszy, tak rezygnację ze świadomości poznawszy, przez niechęć do świadomości, obojętność, zaprzestanie, brak chwytania wyzwoleni, są tymi, którzy są dobrze wyzwoleni. Ci, którzy są dobrze wyzwoleni, są w pełni zrealizowani. Ci, którzy są w pełni zrealizowani - nie ma cyklu narodzin dla ich opisania. Tak zatem, mnisi, mnich jest uzdolniony w siedmiu przypadkach.

Kathañca, bhikkhave, bhikkhu tividhūpaparikkhī hoti? Idha, bhikkhave, bhikkhu dhātuso upaparikkhati, āyatanaso upaparikkhati, paṭiccasamuppādaso upaparikkhati. Evaṃ kho, bhikkhave, bhikkhu tividhūpaparikkhī hoti. Sattaṭṭhānakusalo, bhikkhave, bhikkhu tividhūpaparikkhī, imasmiṃ dhammavinaye kevalī vusitavā uttamapurisoti vuccatī"ti. 

Pañcamaṃ.

Jak zatem, mnisi, mnich jest potrójnym badaczem? W tym świecie, mnisi, mnich bada składniki**, bada podstawy poznania***, bada współzależne powstawanie****. Tak właśnie, mnisi, mnich jest potrójnym badaczem. W siedmiu przypadkach uzdolnionego, mnisi, mnicha 'potrójnym badaczem w tej Dhammie i Dyscyplinie, najwyższą osobą, która osiągnęła doskonałość' nazywa się."
  
Piąta [sutta z rozdziału Upayavaggo].

* Pożywienie, w przenośnym znaczeniu oznacza podstawę lub warunek, tutaj pożywieniem formy są cztery wielkie elementy materii pierwotnej (ziemia, woda, powietrze, ogień).

** Podział elementów rzeczywistości na osiemnaście składników (dhātu) odpowiada następującej klasyfikacji: wzrok – barwy i kształty – świadomość widzenia, słuch – dźwięki – świadomość słyszenia, węch – zapachy – świadomość zapachu, smak – smaki – świadomość smaku, dotyk – przedmioty dotyku – świadomość dotyku, umysł – myśli, pojęcia – świadomość umysłu. W wyniku współwystępowania elementów zmysłu wzroku, elementów tego, co widziane, powstaje element świadomości widzenia, itd. "Widzę to drzewo" - jest to konwencjonalne omówienie faktu występowania w funkcjonalnej zależności elementów zmysłu wzroku, elementów obiektywnie widzianego (barwa i kształt) oraz momentów subiektywnej świadomości widzenia.

*** Sześć podstaw poznania (āyatana) jest podziałem dhamm w aspekcie zmysłów i odpowiadających im przedmiotów zmysłów. Każdy z sześciu zmysłów ma swój własny przedmiot, swoją sferę działania i nie postrzega przedmiotów należących do sfer innych zmysłów: wzrok – barwy i kształty, słuch – dźwięki, węch – zapachy, smak – smaki, dotyk – przedmioty dotyku, umysł – myśli, pojęcia.

**** Analiza prawa współzależnego powstawania, patrz: Vibhaṅgasuttaṃ (SN 12.2).
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz